ثبت نام کاربر در سامانه

نام مرکز رشد / پارک مورد نظر:

شما به عنوان چه نوع کاربری می خواهید ثبت نام نمایید؟

متقاضی پذیرش در مرکز رشد جامع
متقاضیان پذیرش در مرکز رشد که شرکت ثبت کرده یا یک گروه فناور هستند.

متقاضی پذیرش در پارک
متقاضیان پذیرش در پارک که شرکت ثبت کرده اند

متقاضی پذیرش در مرکز رشد میاندوآب
متقاضیان پذیرش در مرکز رشد که شرکت ثبت کرده یا یک گروه فناور هستند.


X